PPOŻ Ochrona Przeciwpożarowa Serwis Usługi Projekty Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Firma Ekspertyzy Opinie PPOŻ Rzeczoznawca Zabezpieczenie Budynków Obiektów Hal Magazynów Szkół Przedszkoli Urzędów Szpitali Konstrukcji Stalowych Drewnianych Żelbetonowych Budynku Użyteczności Publicznej Mieszkalnych Biur Firm Fabryk Kanałów Wentylacyjnych Instalacji Elektrycznych Budowy Składowisk Odpadów Przejść Instalacyjnych Czynne Systemów Oddymiania Sygnalizacji Bierne Przeciwpożarowy Serwis Instalacji PPOŻ Projekty Systemu Operaty Instrukcje Bezpieczeństwa Przeglądy Zbiorników systemów Sygnalizacji Audyty Inspektorzy Rzeczoznawcy Specjaliści Warunki Obsługa Kontrola Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe Oznaczenia Przejścia Przez Ściany Dokumentacja Przejść Instalacje w Budynkach Aktualizacja Instrukcji Projektowanie Systemów PPOŻ Przegrody Konserwacja Przepusty Ocena Zagrożenia Wybuchem impregnacja ognioochronna projekty systemu sygnalizacji pożarowej oddymiania obsługa wspólnot mieszkaniowych projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu konserwacja Detekcji Gazu drzwi bram przeciwpożarowych Przeglądy Gaśnic Hydrantów Włączników Prądu Oświetlenia Awaryjnego Szkolenia Opinia Przejścia Ogniowe Kablowe Rurowe Dylatacje Obudowy Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Piłą Gdańsk Szczecin Bydgoszcz Lublin Toruń Białystok Koszalin Katowice Gorzów Wielkopolski Gdynia Szczecinek Częstochowa Wągrowiec Radom Wałcz Sosnowiec Złotów Kielce Rzeszów Gliwice Chodzież Zabrze Olsztyn Bielsko Biała Bytom Zielona Góra Czarnków Rybnik Trzcianka Stargard Szczeciński

Konserwacja, przeglądy

Konserwacja, przeglądy systemu sygnalizacji pożaru, urządzeń przeciwpożarowych są niezwykle ważnym elementem ochrony obiektów.

Urządzenia ppoż., systemy przeciwpożarowe – serwis, są obowiązkowe i powinny odbywać się nie rzadziej niż raz do roku.

Urządzenie przeciwpożarowe należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych służy do zapobiegania pożaru, wykrywania i zwalczania zagrożenia w pierwszej fazie.

Urządzenia mogące ograniczyć skutki pożaru to między innymi:

 • System sygnalizacji pożarowej. Jest to połączenie elementów w kompatybilną całość, które po wykonaniu instalacji i zaprogramowaniu umożliwiają wykrycie pożaru w jego początkowej fazie, ostrzegając przy tym użytkowników obiektów. System może podejmować również działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzenia pożaru oraz umożliwia podjęcie bezpiecznej ewakuacji Urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej (czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory akustyczne, moduły sterujące).

Dlaczego należy przeprowadzać konserwacje, serwis systemu alarmowego?

Z punktu widzenia prawnego, obowiązek przeprowadzania przeglądów, nie tylko systemu pożarowego, ale wszystkich urządzeń przeciwpożarowych wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to nakłada obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych zgodnie z zasadami i sposób określony w Polskich Normach. Właściciele, zarządcy i użytkownicy są zobowiązani utrzymywać w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzenia przeciwpożarowe, ponieważ tylko prawidłowe ich działanie zapewnia ochronę obiektu i ludzi przed zagrożeniem pożarowym. Poprawa bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynkach i użytkujących te obiekty jest najważniejszym argumentem potwierdzającym konieczność wykonywania przeglądów systemów pożarowych. Natomiast organicznie strat materialnych dzięki sprawnym systemom pożarowym, w dużym stopniu zapobiega powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru.

Jak często należy przeprowadzać przegląd systemu sygnalizacji pożarowej?

Konserwacje systemu pożarowego (SSP, SAP) powinno się przeprowadzać okresowo, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Zakres czynności jakie powinno się podejmować w celu utrzymywania sprawności instalacji to:

 • Obsługa codzienna – sprawdzenie przez użytkownika centrali:

  • czy każda centrala pokazuje stan dozorowania lub, czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest zapisane w książce pracy systemu i czy, została w odpowiednim czasie została powiadomiona firma prowadząca konserwację;
  • czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania;
  • czy, jeżeli instalacja była zablokowana, wyciszona lub w teście, to została przywrócona do stanu dozorowania.
 •  
 • Obsługa miesięczna – użytkownik powinien zapewnić co najmniej raz w miesiącu aby:

  • sprawdzono stan zasilaczy oraz zasilania awaryjnego (akumulatorów);
  • zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki były wystarczające;
  • przeprowadzono test wskaźników i sygnalizatorów, a każdy fakt niesprawności został odnotowany.
 • Obsługa kwartalna – użytkownik powinien zapewnić aby specjalista:

  • sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania w celu ich usunięcia i przywrócenia systemu do prawidłowego stanu;
  • spowodował zadziałania, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze, czyszczenie regulowanie czujek dymu w razie konieczności;
  • Do symulowania stanów alarmowych czujek dymu należy stosować gaz testowy;
  • Do symulowania stanów alarmowych czujek ciepła należy użyć odpowiednie urządzenia;
  • sprawdził czy monitoring uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo;
  • sprawdził skuteczność zadziałania wszystkich urządzeń wykonawczych;
  • w miarę możliwości spowodował zadziałanie łącza do straży pożarnej;
  • przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby określone przez użytkownika
  • dokonał rozpoznania czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub jego przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek w pomieszczeniu;

 • obsługa roczna – użytkownik powinien zapewnić aby specjalista:

  • przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;
  • sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;
  • sprawdził przydatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych;
  • sprawdzić wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzętowe są sprawne, nie uszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;
  • dokonał oględzin, w celu ustalenia czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i urządzeń wykonawczo – kontrolnych;
  • sprawdził i przeprowadził próby wszystkich akumulatorów oraz zasilaczy.

Niezawodność działania centrali uwarunkowana jest zachowaniem właściwych warunków pracy, napięcia zasilania, stanem akumulatorów oraz przeprowadzaniem badań okresowych. Prace konserwacyjne i przeglądy okresowe muszą być dokonywane przez uprawniony personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych.

 • System oddymiania (klapy dymowe, centrale oddymiania, siłowniki do oddymiania, okna oddymiające, czujki dymu) mają na celu usunąć dym i trujące gazy z obiektu podczas pożaru. Zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacyjnej oraz zmniejszenie termicznego obciążenia budynku, pozwoli zapewnić bezpieczną ewakuację osób oraz ograniczy straty materialne obiektu, spowodowane pożarem. Więcej informacji dotyczących przeglądu, konserwacji i zasady działania systemów oddymiania wkrótce.

Wykonujemy przeglądy systemów oddymiania, przeglądy systemów pożarowych, przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych, przeglądy gaśnic, hydrantów, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Usługi przeciwpożarowe świadczymy na terenie takich miast jak: Piła, Chodzież, Wałcz, Złotów, Trzcianka, Oborniki, Wronki, Międzychód, Poznań, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Inowrocław, Toruń, Choszczno, Stargard, Drawsko Pomorskie, Szczecinek, Chojnice, Świecie, Kościerzyna, Bytów, Goleniów, Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg, Międzyzdroje, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Zielona Góra, Leszno, Konin.

przeglad konserwacja systemu pożarowego Piła, przeglad konserwacja systemu pożarowego Chodzież, przeglad konserwacja systemu pożarowego Wałcz, przeglad konserwacja systemu pożarowego Złotów, przeglad konserwacja systemu pożarowego Trzcianka, przeglad konserwacja systemu pożarowego Oborniki, przeglad konserwacja systemu pożarowego Wronki, przeglad konserwacja systemu pożarowego Międzychód, przeglad konserwacja systemu pożarowego Poznań, przeglad konserwacja systemu pożarowego Gniezno, przeglad konserwacja systemu pożarowego Gorzów Wielkopolski, przeglad konserwacja systemu pożarowego Inowrocław, przeglad konserwacja systemu pożarowego Toruń, przeglad konserwacja systemu pożarowego Choszczno, przeglad konserwacja systemu pożarowego Stargard, przeglad konserwacja systemu pożarowego Drawsko Pomorskie, przeglad konserwacja systemu pożarowego Szczecinek, przeglad konserwacja systemu pożarowego Chojnice, przeglad konserwacja systemu pożarowego Świecie, przeglad konserwacja systemu pożarowego Kościerzyna, przeglad konserwacja systemu pożarowego Bytów, przeglad konserwacja systemu pożarowego Goleniów, przeglad konserwacja systemu pożarowego Słupsk, przeglad konserwacja systemu pożarowego Koszalin, przeglad konserwacja systemu pożarowego Kołobrzeg, przeglad konserwacja systemu pożarowego Międzyzdroje, przeglad konserwacja systemu pożarowego Szczecin, przeglad konserwacja systemu pożarowego Gdańsk, przeglad konserwacja systemu pożarowego Gdynia, przeglad konserwacja systemu pożarowego Sopot, przeglad konserwacja systemu pożarowego Zielona Góra, przeglad konserwacja systemu pożarowego Leszno, przeglad konserwacja systemu pożarowego Konin.

Serwis przegląd systemu oddymiania Piła, Serwis przegląd systemu oddymiania Chodzież, Serwis przegląd systemu oddymiania Wałcz, Serwis przegląd systemu oddymiania Złotów, Serwis przegląd systemu oddymiania Trzcianka, Serwis przegląd systemu oddymiania Oborniki, Serwis przegląd systemu oddymiania Wronki, Serwis przegląd systemu oddymiania Międzychód, Serwis przegląd systemu oddymiania Poznań, Serwis przegląd systemu oddymiania Gniezno, Serwis przegląd systemu oddymiania Gorzów Wielkopolski, Serwis przegląd systemu oddymiania Inowrocław, Serwis przegląd systemu oddymiania Toruń, Serwis przegląd systemu oddymiania Choszczno, Serwis przegląd systemu oddymiania Stargard, Serwis przegląd systemu oddymiania Drawsko Pomorskie, Serwis przegląd systemu oddymiania Szczecinek, Serwis przegląd systemu oddymiania Chojnice, Serwis przegląd systemu oddymiania Świecie, Serwis przegląd systemu oddymiania Kościerzyna, Serwis przegląd systemu oddymiania Bytów, Serwis przegląd systemu oddymiania Goleniów, Serwis przegląd systemu oddymiania Słupsk, Serwis przegląd systemu oddymiania Koszalin, Serwis przegląd systemu oddymiania Kołobrzeg, Serwis przegląd systemu oddymiania Międzyzdroje, Serwis przegląd systemu oddymiania Szczecin, Serwis przegląd systemu oddymiania Gdańsk, Serwis przegląd systemu oddymiania Gdynia, Serwis przegląd systemu oddymiania Sopot, Serwis przegląd systemu oddymiania Zielona Góra, Serwis przegląd systemu oddymiania Leszno, Serwis przegląd systemu oddymiania Konin.