PPOŻ Ochrona Przeciwpożarowa Serwis Usługi Projekty Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Firma Ekspertyzy Opinie PPOŻ Rzeczoznawca Zabezpieczenie Budynków Obiektów Hal Magazynów Szkół Przedszkoli Urzędów Szpitali Konstrukcji Stalowych Drewnianych Żelbetonowych Budynku Użyteczności Publicznej Mieszkalnych Biur Firm Fabryk Kanałów Wentylacyjnych Instalacji Elektrycznych Budowy Składowisk Odpadów Przejść Instalacyjnych Czynne Systemów Oddymiania Sygnalizacji Bierne Przeciwpożarowy Serwis Instalacji PPOŻ Projekty Systemu Operaty Instrukcje Bezpieczeństwa Przeglądy Zbiorników systemów Sygnalizacji Audyty Inspektorzy Rzeczoznawcy Specjaliści Warunki Obsługa Kontrola Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe Oznaczenia Przejścia Przez Ściany Dokumentacja Przejść Instalacje w Budynkach Aktualizacja Instrukcji Projektowanie Systemów PPOŻ Przegrody Konserwacja Przepusty Ocena Zagrożenia Wybuchem impregnacja ognioochronna projekty systemu sygnalizacji pożarowej oddymiania obsługa wspólnot mieszkaniowych projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu konserwacja Detekcji Gazu drzwi bram przeciwpożarowych Przeglądy Gaśnic Hydrantów Włączników Prądu Oświetlenia Awaryjnego Szkolenia Opinia Przejścia Ogniowe Kablowe Rurowe Dylatacje Obudowy Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Piłą Gdańsk Szczecin Bydgoszcz Lublin Toruń Białystok Koszalin Katowice Gorzów Wielkopolski Gdynia Szczecinek Częstochowa Wągrowiec Radom Wałcz Sosnowiec Złotów Kielce Rzeszów Gliwice Chodzież Zabrze Olsztyn Bielsko Biała Bytom Zielona Góra Czarnków Rybnik Trzcianka Stargard Szczeciński

Systemy sygnalizacji pożarowej

Projektowanie i instalacja systemów sygnalizacji pożarowej – wykonujemy projekty oraz instalacje systemów sygnalizacji pożarowej. Aby nie dopuścić do powstania zagrożenia pożarowego a także, żeby ograniczyć w jak najmniejszym stopniu jego rozwój stosuję się odpowiednie materiały, sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, które mają za zadanie zabezpieczyć obiekty, informować i ostrzegać o możliwym zagrożeniu a nawet zlikwidować zagrożenie pożarowe. Takie formy zabezpieczeń są wykorzystywane w budynkach o różnym charakterze i przeznaczeniu. Jednym z takich zabezpieczeń jest zastosowanie w obiekcie systemu sygnalizacji pożarowej, który ma za zadanie wykryć pożar jak najwcześniej i powiadomić użytkowników obiektu. System sygnalizacji pożarowej bardzo często jest skonfigurowany z innymi urządzeniami i w momencie alarmu przekazuje sygnał do urządzeń takich jak centrala sterowania gaszeniem, centrala sterowania wentylacją uruchamiając instalację dla ograniczenia rozprzestrzeniania pożaru.

Elementy systemu sygnalizacji Ppoż.

Ważnymi składowymi całego systemu sygnalizacji pożarowej są jego poszczególne elementy, które powinny być odpowiednio dobrane i skonfigurowane tak, by chronić obiekt zgodnie z przepisami i wiedzą techniczną. To zadanie spoczywa na projektantach takich systemów natomiast zadaniem producentów jest zastosowanie rozwiązań poszczególnych elementów takich jak: czujki pożarowe, sygnalizatory optyczno-akustyczne, moduły sterujące, aby udoskonalać i poprawiać możliwości techniczne i parametry tych urządzeń. Rozwój technologii i przeprowadzanie coraz więcej badań w tym zakresie znacząco wpłynął na poprawę i skuteczność działania tych elementów w ostatnich latach. Na rynku pojawiają się w szybkim tempie nowe, ulepszone rozwiązania znajdujące się np. w czujce, umożliwiając szybsze, dokładniejsze i w szerszym zakresie wykrycie pożaru eliminując przy tym alarmy fałszywe powstałe na skutek zakłóceń i tzw. alarmów zwodniczych.

Systemy sygnalizacji pożarowej nie są stosowane we wszystkich obiektach. Obowiązek zastosowania systemu reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Natomiast o coraz większej skuteczności działania systemów sygnalizacji pożarowej może świadczyć to, że zauważa się wyposażanie w system sygnalizacji pożarowej obiekty, w których nie ma konieczności ich zastosowania.

System sygnalizacji ppoż.

System sygnalizacji pożarowej jest to połączenie elementów w kompatybilną całość, które po wykonaniu instalacji i zaprogramowaniu umożliwiają wykrycie pożaru w jego początkowej fazie, ostrzegając przy tym użytkowników obiektów. System może podejmować również działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzenia pożaru oraz umożliwia podjęcie bezpiecznej ewakuacji.

Centrala systemu sygnalizacji pożarowej w momencie otrzymania sygnału o możliwym zagrożeniu pożarowym załącza sygnalizatory optyczno-akustyczne ostrzegając w sposób dźwiękowy i świetlny o niebezpieczeństwie. Na wyświetlaczu centrali pojawia się informacja o pożarze wskazując jego lokalizacje: nr linii dozorowej, strefy dozorowej a nawet dokładny opis miejsca wystąpienia pożaru. W zależności od wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zastosowanych w obiekcie i opracowanego scenariusza pożarowego centrala systemu sygnalizacji jest nadrzędna i wymusza zadziałanie innych urządzeń, np. klap oddymiających, klap odcinających, sterowanie wentylacją bytową, sterowanie stałymi urządzeniami gaśniczymi, sterowanie kontrolą dostępu. Centrala ma za zadanie nadzorować wszystkie podłączone do niej elementy, a momencie wystąpienia uszkodzenia elementu systemu informować użytkowników o problemie.

Urządzenia systemu sygnalizacji Ppoż.

 • centrala sygnalizacji pożarowej: część główna instalacji, odbiera informacje od detektorów, wywołuje alarm pożarowy powodując załączanie urządzeń alarmowych, uruchamia automatyczne urządzenia zabezpieczające i kontroluje sprawność całej instalacji,

 • czujki pożarowe: element detekcyjny, umożliwiający wykrycie pożaru poprzez odpowiedni sensor i przekazanie sygnału do centrali w przypadku wykrycia odpowiedniego zjawiska fizycznego bądź chemicznego jakie w nim zachodzi,

 • pożarowe urządzenia alarmowe: służą do ostrzegania o pożarze w określony sposób: np. sygnalizator akustyczny lub optyczny,

 • ręczne ostrzegacze pożarowe: urządzenia służące do ręcznego wyzwalania alarmu pożarowego przez użytkowników obiektu po zbiciu szybki wciskając przycisk (typ B) lub po zbiciu szybki (typ A),

 • urządzenia transmisji alarmów: urządzenia przekazujące sygnał alarmowy z centrali do stacji odbiorczej,

 • stacja odbiorcza alarmów pożarowych: miejsce w obiekcie lub poza nim, z którego dysponowane są odpowiednie środki w celu usunięcia zagrożenia lub zabezpieczenia obiektu,

 • urządzenie sterownicze automatycznych urządzeń zabezpieczających: są to moduły umożliwiające uruchomienie urządzeń i systemów przeciwpożarowych (oddymianie, urządzenia gaśnicze, ewakuacyjne). Załączenie urządzeń jest możliwe dzięki umieszczonych w modułach przekaźnikach służących do sterowania i nadzorowaniu stanu elementów wykonawczych (np. klapy przeciwpożarowe),

 • systemy i urządzenia zabezpieczające: odrębne systemy i urządzenia, które mają za zadanie automatycznie się uruchomić, ugasić pożar lub ograniczyć jego rozprzestrzenianie np. stałe urządzenia gaśnicze, klapy przeciwpożarowe, klapy dymowe,

 • urządzenie transmisji sygnałów o uszkodzeniach: umożliwia przekazanie sygnału do stacji odbiorczej np. PSP,

 • stacja odbiorcza sygnałów o uszkodzeniu

 • urządzenia zasilające: umożliwiają dostarczenie energii elektrycznej do urządzeń i elementów systemu, dostarczenie energii możliwe jest z sieci elektroenergetycznej lub akumulatorów,

 • dźwiękowy system ostrzegawczy: instalacja składająca się z głośników, mikrofonów i urządzeń wzmacniających umożlwiająca podawanie komunikatów głosowych automatycznie bądź też przez osobę do tego wyznaczoną informujących użytkowników obiektów o możliwym niebezpieczeństwie,

 • urządzenia wizualizacji, kontroli i nadzoru: umożliwiają odczyt wybranych parametrów i kontrolę systemu na wyświetlaczu cyfrowym, pomocnicze funkcje zarządzania: np. programy komputerowe, służące do kontroli stanu systemu.

Zastosowanie systemu sygnalizacji ppoż.

Zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej jest wymagane w obiektach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W akcie prawnym urządzenia sygnalizujące i alarmujące o pożarze mogące wykrywać, informować o zagrożeniu są wymagane w:

 1. budynkach wystawowych lub handlowych:

 1. o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2 – jednokondygnacyjnych;

 2. o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2 – wielokondygnacyjnych;

 1. teatrach powyżej 300 miejsc;

 2. kinach powyżej 600 miejsc;

 3. budynkach służących celom gastronomicznym powyżej 300 miejsc;

 4. salach widowiskowych i sportowych powyżej 1 500 miejsc;

 5. szpitalach, z wyjątkiem szpitali psychiatrycznych oraz w sanatoriach powyżej 200 łóżek w budynku;

 6. szpitalach psychiatrycznych powyżej 100 łóżek w budynku;

 7. domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych powyżej 100 łóżek w budynku;

 8. zakładach pracy zatrudniających w budynku ponad 100 osób niepełnosprawnych;

 9. wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej;

 10. budynkach zamieszkania zbiorowego powyżej 200 miejsc noclegowych, jeśli okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby;

 11. budynkach zamieszkania zbiorowego powyżej 50 miejsc noclegowych niewymienionych w punkcie 11;

 12. wyznaczonych archiwach przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

 13. muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;

 14. ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu wojewódzkim, krajowym oraz w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;

 15. centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności od 5 000 do 10 000 numerów i centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;

 16. garażach podziemnych, obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną lub w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2;

 17. stacjach kolei podziemnych i stacjach metra;

 18. dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;

 19. bankach zawierających salę operacyjną o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 500 m2;

 20. bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą biblioteczny zasób narodowy.

Wymagania przedmiotowego rozporządzenia nie dotyczą budynków, które są zlokalizowane zostały terenach zamkniętych służących obronności państwa oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

Narzucenie stosowania systemu sygnalizacji pożarowej wymusza na osobach odpowiedzialnych za obiekty zastosowanie instalacji sygnalizacji pożarowej. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa ludzi znajdujących się i użytkujących te obiekty. W ostatnim czasie obserwuję się również narzucenie stosowania takich zabezpieczeń na obiektach, które nie są zobligowane rozporządzeniem [26] do ich posiadania przez firmy ubezpieczeniowe. Zwiększająca się świadomość ludzka dotycząca bezpieczeństwa własnego i prowadzonej profilaktyki pożarowej przez Państwową Straż
Pożarną spowodowało, że pojawiają się również takie obiekty, których to właściciele nie mają konieczności zastosowania systemu sygnalizacji pożarowej a robią to dla bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników.

Nasi projektanci i instalatorzy posiadają niezbędną wiedzę popartą doświadczeniem. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących wykonania projektu i instalacji systemu sygnalizacji pożarowej skontaktuj się z nami: