PPOŻ Ochrona Przeciwpożarowa Serwis Usługi Projekty Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Firma Ekspertyzy Opinie PPOŻ Rzeczoznawca Zabezpieczenie Budynków Obiektów Hal Magazynów Szkół Przedszkoli Urzędów Szpitali Konstrukcji Stalowych Drewnianych Żelbetonowych Budynku Użyteczności Publicznej Mieszkalnych Biur Firm Fabryk Kanałów Wentylacyjnych Instalacji Elektrycznych Budowy Składowisk Odpadów Przejść Instalacyjnych Czynne Systemów Oddymiania Sygnalizacji Bierne Przeciwpożarowy Serwis Instalacji PPOŻ Projekty Systemu Operaty Instrukcje Bezpieczeństwa Przeglądy Zbiorników systemów Sygnalizacji Audyty Inspektorzy Rzeczoznawcy Specjaliści Warunki Obsługa Kontrola Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe Oznaczenia Przejścia Przez Ściany Dokumentacja Przejść Instalacje w Budynkach Aktualizacja Instrukcji Projektowanie Systemów PPOŻ Przegrody Konserwacja Przepusty Ocena Zagrożenia Wybuchem impregnacja ognioochronna projekty systemu sygnalizacji pożarowej oddymiania obsługa wspólnot mieszkaniowych projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu konserwacja Detekcji Gazu drzwi bram przeciwpożarowych Przeglądy Gaśnic Hydrantów Włączników Prądu Oświetlenia Awaryjnego Szkolenia Opinia Przejścia Ogniowe Kablowe Rurowe Dylatacje Obudowy Warszawa Kraków Łódź Wrocław Poznań Piłą Gdańsk Szczecin Bydgoszcz Lublin Toruń Białystok Koszalin Katowice Gorzów Wielkopolski Gdynia Szczecinek Częstochowa Wągrowiec Radom Wałcz Sosnowiec Złotów Kielce Rzeszów Gliwice Chodzież Zabrze Olsztyn Bielsko Biała Bytom Zielona Góra Czarnków Rybnik Trzcianka Stargard Szczeciński

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Dlaczego tak ważne jest wdrożenie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na obiekcie?

Dla jakich obiektów wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Odpowiadając na powyższe pytania zaczniemy od wyjaśnienia definicji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Jest to dokument, który może być opracowany przez:

 • Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej,
 • Technika Pożarnictwa,
 • Inżyniera Pożarnictwa,
 • Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

IBP zawiera:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
   1. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
   2. odległości od obiektów sąsiadujących,
   3. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
   4. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
   5. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
   6. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
   7. podziału obiektu na strefy pożarowe,
   8. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
   9. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
   10. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
   11. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
   12. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy opracować dla:

 • obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej,
 • zamieszkania zbiorowego,
 • obiektów produkcyjnych,
 • obiektów magazynowych,
 • obiektów inwentarskich.

Przykładowe obiekty, dla których opracowujemy i aktualizujemy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego to: domy towarowe, teatry, kina, sale konferencyjne, restauracje, szpitale, sanatoria, żłobki, przedszkola, szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, hotele, koszary, budynki mieszkalne, bloki, archiwa, biblioteki, apteki, hospicja, banki, restauracje, hale produkcyjne, hale magazynowe, magazyny, pensjonaty, domy wczasowe itd.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego ma na celu zapewnienie odpowiednich sposobów i warunków ochrony przeciwpożarowej budynków. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, poprzez:

 • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, tj. :
 • zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom i ruchomościom, zgodnie ze stosownymi przepisami,
 • tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 • zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • prowadzenie działań ratowniczych.

Nasz zespół opracowuje oraz aktualizuje Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Oddając obiekt w nasze ręce masz pewność, że bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie będzie zrealizowane na najwyższym poziomie. Usługi przeciwpożarowe realizujemy kompleksowo. Wykonujemy również serwis urządzeń przeciwpożarowych. Wykonujemy przeglądy systemów oddymiania, przeglądy systemów pożarowych, przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych, przeglądy gaśnic, hydrantów, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Usługi przeciwpożarowe świadczymy na terenie takich miast jak: Piła, Chodzież, Wałcz, Złotów, Trzcianka, Oborniki, Wronki, Międzychód, Poznań, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Inowrocław, Toruń, Choszczno, Stargard, Drawsko Pomorskie, Szczecinek, Chojnice, Świecie, Kościerzyna, Bytów, Goleniów, Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg, Międzyzdroje, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Zielona Góra, Leszno, Konin.

aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Piła, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Chodzież, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Wałcz, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Złotów, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Trzcianka, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Oborniki, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Wronki, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Międzychód, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Poznań, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Gniezno, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Gorzów Wielkopolski, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Inowrocław, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Toruń, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Choszczno, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Stargard, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Drawsko Pomorskie, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Szczecinek, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Chojnice, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Świecie, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Kościerzyna, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Bytów, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Goleniów, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Słupsk, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Koszalin, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Kołobrzeg, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Międzyzdroje, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Szczecin, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Gdańsk, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Gdynia, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Sopot, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Zielona Góra, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Leszno, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Konin.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Piła, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Chodzież, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Wałcz, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Złotów, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Trzcianka, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Oborniki, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Wronki, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Międzychód, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Poznań, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Gniezno, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Gorzów Wielkopolski, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Inowrocław, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Toruń, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Choszczno, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Stargard, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Drawsko Pomorskie, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Szczecinek, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Chojnice, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Świecie, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Kościerzyna, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Bytów, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Goleniów, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Słupsk, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Koszalin, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Kołobrzeg, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Międzyzdroje, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Szczecin, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Gdańsk, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Gdynia, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Sopot, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Zielona Góra, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Leszno, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Konin.

Leave a Comment